Restrukturyzacja w Eko Export S.A.

  • Post author:
  • Post category:News

Dear All

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2023 opublikowanego w dniu 26 maja 2023 r. Zarząd Eko Export S.A. (dalej: „Zarząd”, „Spółka”), informuje, że podjął decyzję o rozpoczęciu procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (dalej: “Prawo restrukturyzacyjne”).

Powyższa decyzja podyktowana została potrzebą ochrony praw i interesów Spółki, jak również praw i interesów akcjonariuszy oraz wierzycieli Spółki w obliczu kumulacji zdarzeń dotyczących kondycji finansowej Spółki.

Zdarzeniem bezpośrednio powodującym zaktualizowanie się stanu zagrożenia niewypłacalności Spółki jest efektem połączenia skutków pandemii Covid 19 z wojną w Ukrainie, których następstwem było i nadal pozostaje globalne zerwanie łańcucha dostaw. Od kwietnia 2020 roku stale pojawiają się sporadyczne utrudnienia z tytułu transportu międzynarodowego w dostawach do klientów. W 2020 roku została zawieszona sprzedaż wynikająca z czasowego zamknięcia niektórych kierunków sprzedaży (Włochy, Hiszpania), natomiast aktualnie sytuacja wróciła do normy. Co prawda w 2021 roku nastąpiło zwiększenie przychodów ze sprzedaży o 10% w stosunku 2020 roku, jednakże wobec przedłużającej się sytuacji związanej z koronawirusem pojawiło się zmniejszenie zamówień przez odbiorców, co spowodowało brak możliwości osiągnięcia planowanych wskaźników finansowych (przychody, zyski itp.).

Negatywnym skutkiem pandemii było także zakłócenia w działalności spółki zależnej Eko Sphere z siedzibą w Kazachstanie, co doprowadziło do czasowego postoju zakładu, utrudnienie w realizacji dostaw surowców od miejscowych kontrahentów, a w konsekwencji powstanie strat finansowych. Ta sytuacja, oraz negatywne skutki pandemii, która spowodowała niepewność dla światowego systemu gospodarczego, zmusiła Zarząd Spółki do wprowadzenia wskaźników dla wyceny zarówno posiadanych w spółce zależnej udziałów oraz udzielonych pożyczek, które obejmują wyższą stopę ryzyka.

Bezpośrednim a zarazem najistotniejszym negatywnym czynnikiem wpływającym na poważne ograniczenia funkcjonowania Spółki w roku 2022 jest wojna w Ukrainie. W połowie 2022 r Spółka otrzymała pierwsze sygnały od kontrahentów europejskich z branży wypełniaczy OMYA (działających na pięciu kontynentach), z którą to firmą spółka współpracuje od ponad 15 lat, o okresowym wstrzymaniu dostaw. We wrześniu, listopadzie i grudniu 2022 sprzedaż do zachodnich odbiorców była bardzo niska. Podobna sytuacja miała miejsce w styczniu, lutym i połowie marca 2023 r., co wymusiło wstrzymanie procesu zakupu towaru. Podobne sygnały Spółka otrzymała od wyłącznego przedstawiciela na Amerykę Północną, iż główny odbiorca z branży mikrosfer Sphere One ma pełne magazyny mikrosfery i że wznowi zakupy w Eko Export najwcześniej od drugiego kwartału 2023 r.

Ze względu na spadek osiąganych przychodów Eko Export znalazło się w sytuacji, w której nie byłoby w stanie terminowo spłacać wszystkich swoich zobowiązań przypadających w najbliższym czasie. W ocenie Zarządu Spółki – pomimo zobowiązań spoczywających na Spółce – dysponuje on jednak zasobami majątkowymi i operacyjnymi, docelowo pozwalającymi na uregulowanie tych zobowiązań. Zarząd Spółki – kierując się dobrem Spółki i wszystkich podmiotów pozostających z Eko Export w jakichkolwiek relacjach prawnych i faktycznych, a także rozpoznając istniejący potencjał restrukturyzacyjny – podjął zatem działania mające na celu uniknięcie niewypłacalności.

W ocenie Zarządu Spółki otwarcie postępowania o zatwierdzenie układu uzasadnione jest zamiarem przeprowadzenia znaczących działań restrukturyzacyjnych nakierowanych na polepszenie sytuacji ekonomicznej Spółki oraz zwiększenie strumienia środków pieniężnych, które mogłyby być skierowane do wierzycieli. Intencją Spółki jest restrukturyzacja, a Emitent wyraźnie wskazuje, że jego priorytetem jest wdrożenie działań restrukturyzacyjnych i kontynuowanie działalności. Wszczęcie postępowania układowego wobec Spółki ma więc na celu uniknięcie potencjalnej niewypłacalności, tak, aby kontynuować działalność operacyjną w warunkach ustabilizowanej sytuacji prawno-faktycznej oraz generować przepływy pieniężne umożliwiające spłatę wierzycieli.

Z poważaniem

Jacek Dziedzic – Prezes Zarządu