You are currently viewing Komentarz Zarządu w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki
Molecules or atom isolated on grey background

Komentarz Zarządu w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki

Aktualizacja:

W dniu 19.06.2019r. Zarząd Emitenta podpisał aneks przedłużający badanie jednostkowego i skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok przez firmę audytorską Marcin Grzywacz Audyt Doradztwo Szkolenia z siedzibą w Piasecznie.  Termin wydania Sprawozdania z badania został ustalony na dzień 24.07.2019r.
Przedłużenie okresu badania sprawozdań finansowych spółki i Grupy jest następstwem wniosku biegłego rewidenta o przedstawienie dodatkowych dokumentów obejmujących wycenę Spółki zależnej w Kazachstanie oraz koniecznością przygotowania tłumaczeń części dokumentów do badania na język polski.

W dniu 2 maja 2019 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 367/2019 w sprawie zawieszenia obrotu akcjami spółki Eko Export S.A. Uchwała Zarządu GPW jest konsekwencją podjęcia przez KNF decyzji zawierającej żądanie zawieszenia obrotu akcjami Spółki. KNF powołał się w swym żądaniu na art. 20 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zgodnie z którym w przypadku gdy obrót akcjami jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, lub naruszenia interesów inwestorów, KNF może zażądać od GPW zawieszenia obrotu tymi akcjami. Bezpośrednią przyczyną zawieszenia obrotu akcjami Eko Export S.A. było przekazanie przez Spółkę raportów rocznych za rok 2018 bez jednoczesnego przekazania opinii biegłego rewidenta, którą Spółka przedłoży niezwłocznie po jej otrzymaniu.

Jak już wskazywała Spółka w swych raportach bieżących oraz wyjaśnieniach kierowanych do akcjonariuszy, brak przekazania w terminie opinii biegłego z badania sprawozdania za rok 2018 nastąpił z przyczyn niezależnych od Spółki. Spółka dokonała wyboru biegłego rewidenta na lata obrotowe 2017 i 2018 w oparciu o ofertę przedstawioną przez biegłego rewidenta, która to oferta obejmowała okres dwóch lat obrotowych, tj. roku 2017 i roku 2018. Biegły rewident przeprowadził badanie za pierwsze półrocze 2018, następnie jednak zrezygnował z przeprowadzania badania za całość roku 2018. Jako podstawę rezygnacji biegły rewident wskazał, że przeprowadzenie badania za rok 2018 spowoduje przekroczenie maksymalnego czasu nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, który nie może przekraczać 5 lat. O swej rezygnacji dotychczasowy biegły poinformował Spółkę w terminie nie pozwalającym na wybór przez Spółkę nowego biegłego na tyle wcześnie, by pozwoliło to na przeprowadzenie badania sprawozdania rocznego przez nowo wybranego biegłego oraz na wydanie opinii z badania w terminie przekazania rocznych raportów okresowych. Zgodnie z podpisaną umową z nowym biegłym rewidentem, Spółka planuje dokonać publikacji  raportów rocznych za 2018 rok ze sprawozdaniami z badania rocznych sprawozdań finansowych za 2018 rok w  najkrótszym możliwym czasie, jednak nie później niż  do 30.06.2019. Datę publikacji raportu rocznego za 2018 rok wraz ze  sprawozdaniem z badania zostanie podana do wiadomości publicznej osobnym raportem bieżącym.
Eko Export S.A. w dniu 06.05.2019r.  wystosowała do KNF wniosek z prośbą o ponowne przeanalizowanie stanu faktycznego, okoliczności sprawy, przedstawionych w piśmie argumentów oraz uchylenie decyzji zawierającej żądanie zawieszenia obrotu akcjami Spółki Eko Export S.A. na podstawie art. 20 ust. 2b Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, stanowiącym, że KNF uchyla swoją decyzję przypadku gdy po jej wydaniu stwierdza, że nie zachodzą przesłanki zagrożenia prawidłowego funkcjonowania rynku regulowanego lub bezpieczeństwa obrotu na tym rynku, lub naruszenia interesów inwestorów.

W dniu dzisiejszym Zarząd Eko Export otrzymał odpowiedź na złożony wniosek. Urząd Komisji wskazuje, iż o ile nie zajdą inne okoliczności, po opublikowaniu przez Spółkę kompletnego (zaudytowanego) raportu rocznego za 2018 rok zgodnie z wymogami prawa oraz niezalegania z publikacją kolejnych raportów okresowych, notowania Spółki zostaną odwieszone. Urząd Komisji wskazuje także, iż zawieszenie notowań akcji spółek na rynku regulowanym jest standardowym działaniem nadzorczym Komisji podejmowanym m.in. w sytuacji niepublikowania przez emitentów raportów okresowych zgodnie z wymogami prawa. W przeprowadzonych rozmowach telefonicznych z Departamentem Nadzoru Obrotu Zarząd otrzymał słowne zapewnienie, iż żadnej kary finansowej dla Spółki nie będzie.

Zbigniew Bokun – Prokurent