You are currently viewing Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 18/2019
Forest

Uzupełnienie do raportu bieżącego nr 18/2019

Szanowni Akcjonariusze,

Wybór nowego Biegłego Rewidenta jest konsekwencją rezygnacji przez dotychczasowego biegłego rewidenta Spółki z przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych Spółki  za rok obrotowy 2018. Spółka dokonała wyboru biegłego rewidenta na lata obrotowe 2017 i 2018, w oparciu o ofertę przedstawioną przez biegłego, która to oferta obejmowała okres dwóch lat obrotowych, tj. roku 2017 i roku 2018.
Rezygnacja przez biegłego nastąpiła z przyczyn niezależnych od Emitenta, w związku z tym Eko Export nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rezygnacji biegłego z przeprowadzenia badania.
Jako podstawę rezygnacji biegły wskazał, że przeprowadzenie badania za rok 2018 spowoduje przekroczenie maksymalnego czasu nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych, przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, który nie może przekraczać 5 lat.
W związku z powyższym biegły rewident świadczący usługi badań sprawozdań finansowych w spółce publicznej w świetle obowiązujących przepisów w Unii Europejskiej od pierwszego otrzymanego zlecenia nie może trwać dłużej niż 10 lat. W drodze odstępstwa państwa członkowskie mogą ustalić maksymalny okres trwania zlecenia krótszy niż 10 lat dla zleceń – polski ustawodawca skorzystał z tej możliwości i wprowadził 5 letni okres mocą ustawy o biegłych rewidentach.

Jacek Dziedzic – Prezes Zarządu