You are currently viewing Dodatkowe wyjaśnienia do raportu bieżącego nr 11/2020
Molecular abstract network, dark background, 3d illustration

Dodatkowe wyjaśnienia do raportu bieżącego nr 11/2020

Szanowni Akcjonariusze,

W dniu 15.05.2020 roku spółka Eko Export S.A. opublikowała raport bieżący nr 11/2020 dotyczący złożenia wniosków o ogłoszenie upadłości firm:

.            Zumir Microsphere Sp. z o.o. z siedzibą w Kałkaman (Kazachstan)

.            FAR Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Nursułtan (Kazachstan)

W odpowiedzi na liczne zapytania z Państwa strony skierowane do Spółki przedstawiamy kalendarium związane z tymi sprawami:

 1. W dniu 30.03.2020 roku:
 • O godzinie 12:50 zarząd Eko Export S.A., powziął telefoniczną informację z Sądu, iż przeciwko EEX skierowane zostały 3 wnioski o upadłość Eko Export S.A.:
  – 2 wnioski od firmy   Zumir Microsphere Sp. z o.o.
  – 1 wniosek od firmy FAR Technology Sp. z o.o.
 • Ponieważ wnioski o ogłoszenie upadłości Emitenta są całkowicie bezzasadne, a zweryfikowana treść wniosków nie daje żadnych podstaw do podważania wypłacalności Emitenta i dowodzi, że wnioski zostały złożone w złej wierze.
 • Na tej podstawie o godzinie 14:20, Zarząd Eko Export S.A., w drodze uchwały podjął decyzję o opóźnieniu opublikowania informacji poufnej.
 • O godzinie 14:44 raportem bieżącym nr 3/2020/T Zarząd Eko Export S.A. poinformował Urząd Komisji Nadzoru Finansowego o opóźnieniu  publikowania informacji poufnej o następującej treści:
  “Raport bieżący nr 3/2020/T
  Temat: opóźnienie opublikowania informacji poufnej.
  Zarząd Emitenta informuje, w dniu dzisiejszym, o godz. 14:20 podjął decyzję o opóźnieniu opublikowania informacji poufnej i, że Zarząd opublikuje ją po ustaniu przesłanek opóźnienia.
  Podstawa prawna art.17 ust.4   Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dn. 16 kwietnia 2014r – informacje poufne
  Bielsko-Biała dnia 30.03.2020 r.   godz. 14:44
  Jacek Dziedzic – Prezes Zarządu
  Eko Export Spółka Akcyjna z Siedzibą w Bielsku-Białej”
 1. W dniu 01.04.2020 Zarząd poinformował biegłego rewidenta i banki o wnioskach złożonych do Sądu przez firmy Zumir Microsphere Sp. z o.o. i FAR  Technology Sp. z o.o.
 2. W dniu 03.04.2020 r. Zarząd powziął telefoniczną informację z Sądu, iż wniosek firmy FAR Technology Sp. z o.o., został odrzucony.
 3. W dniu 07.04.2020 r. Eko Export S.A., poprzez swojego pełnomocnika złożył obszerne wyjaśnienie wraz z dokumentacją, jako odpowiedź na złożone wnioski firm Zumir Microsphere Sp. z o.o. i FAR Technology Sp. z o.o.
  W swojej odpowiedzi do Sądu wnioskujemy o:
 1. O oddalenie wniosku w całości z uwagi na brak podstaw do ogłoszenia upadłości jak też złożenie wniosku w złej wierze tj. ze świadomością Wierzyciela do braku podstaw do ogłoszenia upadłości.
 2. Zabezpieczenie kosztów w procesu poprzez złożenia kaucji w kwocie
  444 465,14 PLN.   Są to koszt na ogłoszeni w prasie biznesowej i na portalu bankier.pl.
 3. Zasądzenie od Dłużnika na rzecz Wierzyciela kosztów postępowania Sądowego.
 1. W dniu 17.04.2020 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w swoim piśmie do Eko Export S.A. pisze:
  ” W związku z powzięciem przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wiadomości o złożeniu do Sadu Rejonowego w Bielsku Białej wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki proszę o przekazanie wyjaśnień”. 
 2. W dniu 20.04.2020 r. Eko Export S.A. odpowiada na pismo Urząd Komisji  Nadzoru Finansowego z dnia 17.04.2020., przedstawia podsumowanie obszernych wyjaśnień skierowanych do Sądu w dniu 07.04.2020 r. oraz opisując przesłanki decyzji Zarządu Eko Export S.A. o opóźnieniu opublikowania informacji poufnej.
 3. W dniu 05.05.2020 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w swoim piśmie zaleca: ” przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej o złożonych przez wierzycieli Spółki wnioskach o ogłoszenie upadłości Spółki”. Według Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego nie zostały spełnione wymogi opóźnienia informacji poufnej, w tym wpływu emitenta na obieg wniosku w Sądzie Rejonowym.
 4. W dniu 11.05.2020 r. Zarząd Eko Export S.A., powziął telefoniczną informację, iż pierwszy wniosek firmy Zumir Microsphere Sp. z o.o. został umorzony.

W odpowiedzi do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego pismem datowanym na 08.05.2020., podtrzymuje swoje stanowisko, iż wszystkie wymogi opóźnienia informacji poufnej zostały spełnione, a zasadność takiego działania argumentując:

“W sytuacji, w której bezzasadny wniosek o ogłoszenie upadłości jest elementem walki konkurencyjnej i próby podważenia wiarygodności Spółki, jego upublicznienie przed oceną tego wniosku przez właściwy w sprawie sąd gospodarczy byłoby zaprzeczeniem istoty informacji poufnej.”

” Jak już wyjaśniano w poprzednim piśmie Spółka podjęła pomimo tego decyzję o postępowaniu z informacją o złożonym wniosku jak z informacją poufną, by wykazać Komisji swoją szczególną staranność we właściwym postępowaniu w sprawie, a także przy przeciwdziałać zabiegom konkurencji ukierunkowanym na zaszkodzenie wizerunkowi Spółki. Przyjętym założeniem było upublicznienie informacji w momencie, w którym zyska ona swoją obiektywną ocenę ze strony sądu gospodarczego rozpoznającego wniosek o ogłoszenie upadłości.”

 1. W dniu 14.05.2020 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w swoim piśmie podtrzymuje swoje stanowisko z dnia 05.05.2020. o ” przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej o złożonych przez wierzycieli Spółki wnioskach o ogłoszenie upadłości Spółki”.
 2. W dniu 15.05.2020 r. Spółka wykonała zalecenie Urząd Komisji Nadzoru Finansowego publikując raport bieżący nr 11/2020.

Pragniemy podkreślić, iż:

 • Eko Export S.A. na dzień dzisiejszy nie ma żadnych zaległości wobec firm Zumir Microsphere Sp. z o.o. i FAR Technology Sp. z o.o.
 • do dnia dzisiejszego Spółka nie otrzymała żadnego oficjalnego pisma z Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, dotyczących wyżej opisywanych wniosków.
 • W rejestrze KRS Spółki, na podstawie wyroku/decyzji Sądu Rejonowego nie zostały dokonane żadne wpisy.

Z poważaniem
Jacek Dziedzic
Prezes Zarządu