EKO EXPORT S.A.

Specjalizuje się w pozyskiwaniu i sprzedaży mikrosfery. Spółka importuje surowiec głównie z Kazachstanu i Polski, gdzie po przetworzeniu w zakładzie produkcyjnym w Bielsku-Białej kieruje blisko 100% produkcji na eksport głównie do Europy i USA.

Wiodącą specjalizacją Spółki jest produkcja mikrosfer o najwyższej wartości dodanej, uszlachetnionych, o parametrach indywidualnie dostosowanych do specyficznych wymagań klientów, gdzie są odnotowywane najwyższe rentowności. Dzięki temu Spółka była w stanie zbudować unikalne kompetencje branżowe, które jej konkurentom będzie niezwykle trudno osiągnąć.

Kluczową cechą branżową EEX jest fakt, iż produkcja mikrosfer jest dla Spółki działalnością podstawową i jedynym priorytetem strategicznego rozwoju.

Wschód słońca w lesie iglastym, droga leśna

Skoncentrowanie core business na mikrosferach spowodowało, iż Spółka wykształciła unikalne przewagi konkurencyjne, które u w większości jej rywali rynkowych nie występują:

 
OFERTA PRODUKTOWA
Mikrosfery uszlachetnione o najwyższych parametrach jakosciowych Możliwość dostosowywania składu chemicznego i wielkości ziaren mikrosfery do indywidualnych potrzeb danego klienta
1
POLITYKA JAKOŚCI
Automatyczne pobieranie próbek do kontroli jakości na każde 20 kg surowca/towaru. Własne w pełni wyposażone laboratorium do precyzyjnego pomiaru parametrów fizycznych próbek. Zintegrowany system informacji pokontrolnej (wdrożony system kodów kreskowych do oznaczania próbek, archiwizowanie wyników kontroli jakości w informatycznych bazach danych). Zintegrowanie systemu zarządzania jakością z systemem zarządzania procesami produkcyjnymi (ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015)
2
PRODUKCJA
Opatentowana technologia unikatowego w skali światowej rozwiązania pozyskiwania mikrosfery do dalszego przerobu przez cały rok. Dostęp do dużej ilości surowca. Zdolności produkcyjne na poziomie 70 000 MT rocznie. Dwie zintegrowane linie produkcyjne zwiększające elastyczność procesu wytwórczego. Częściowo zrobotyzowana i w pełni zautomatyzowana linia technologiczna do selektywnego mieszania mikrosfer połączona z automatycznym pakowaniem do worków papierowych 20 kg. Bardzo wysokie wskaźniki wydajności. Gwarancja powtarzalności produktu końcowego
3
STRATEGIA MARKETINGOWA
Zapewnienie wieloletnimi kontraktami z silnymi partnerami stabilnej obecności EEX na największych światowych rynkach regionalnych mikrosfery Bardzo aktywna polityka handlowa przekładająca się na dynamiczną ekspansję rynkową Spółki, w tym zwiększanie liczebności portfela klientów oraz zwiększanie geograficznego zasięgu działalności Budowanie trwałych relacji z klientami, na bazie aspektów jakościowych
4

Obecnie EEX jest zaliczany do grupy wiodących przedsiębiorstw działających w branży mikrosfery na świecie. W Europie EEX jest największym tego rodzaju przedsiębiorstwem; nie ma bowiem w tym regionie innej firmy, której zdolności wytwórcze oraz poziom zaawansowania technologicznego zbliżałby się do parametrów osiągniętych przez Spółkę.

Produkowane mikrosfery ceramiczne (krzemowo-glinowe) pozyskiwane są m.in. w trakcie spalania węgla kamiennego, gdzie stanowią jedną z frakcji popiołu lotnego. Od strony cyklu produkcyjnego mikrosfery ceramiczne są zatem jednym z rodzajów odpadów paleniskowych, które w największym stopniu są wytwarzane przez sektor energetyczny oparty na tradycyjnych technologiach bazujących na węglu kamiennym. Pozyskiwanie surowca w branży Eko Export S.A. opiera się zatem na współpracy z elektrowniami węglowymi, dla których mikrosfera jest odpadem.

W czasie spalania węgla na obrzeżach strefy wysokotemperaturowej plastyczna szlaka tworzy w otoczeniu gazów granulki (banieczki) o średnicy 0 – 0,5mm zawierające w swym wnętrzu gaz. Granulki (mikrosfery) odtransportowane razem ze szlaką do stawu osadowego, wypływają na powierzchnię wody.

Tradycyjny sposób pozyskiwania mikrosfery polega na wyławianiu jej z laguny (stawu osadowego) i kierowaniu do komory ociekowej wykonanej z płótna brezentowego, tracąc w ten sposób nadmiar wody. Po odpowiednio długim leżakowaniu, gdy zawartość wody spadnie do ok. 20% mikrosfery pakowane są do worków polipropylenowych i w tej formie sprzedawane do dalszej przeróbki.

EEX jest właścicielem unikalnej opatentowanej technologii pozyskiwania mikrosfery z wodno – popiołowego potoku, bezpośrednio z rur odprowadzających szlakę powstałą po spalaniu węgla w elektrowni w Nur-Sułtan – stolicy Kazachstanu. Linia ta pozwala na odzysk niemal całości (ok. 95%) mikrosfery powstającej w elektrowni przez cały rok. Uzyskany surowiec charakteryzuje się natomiast doskonałymi parametrami fizyko-chemicznych o niespotykanej dotąd na rynku czystości. Mikrosfera pozyskiwana jest bowiem, jeszcze przed wpłynięciem do laguny (stawu osadowego), a więc jest pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń mineralnych, które w dużych ilościach występują w lagunach. Dla porównania, przy tradycyjnych połowach – pompami ze stawów osadowych – możliwe jest zebranie jedynie do 20% mikrosfery, a proces ogranicza się wyłącznie do ciepłych sezonów, gdyż w okresach zimowych stawy osadowe zamarzają.

Działalność Fabryki przynosi bardzo korzystne efekty ekologiczne w postaci niemal całkowitej redukcji wpływu na środowisko szkodliwego odpadu powstającego w elektrowni.

Mikrosfery w odpadach, a więc tzw. ziarna kuliste wewnątrz puste o szczelnej, szklistej powłoce stanowią od 1% do 3% ogólnej masy odpadów. Ze względu na swą budowę mają one szczególne właściwości, o znacznym, negatywnym znaczeniu dla środowiska naturalnego. Gęstość objętościowa ziaren kulistych jest niższa niż gęstość wody, co powoduje, że w czasie hydraulicznego składowania odpadów wypływają one na powierzchnię wody odstojników, tworząc tzw. „kożuch” o grubości kilkunastu, nawet kilkudziesięciu centymetrów. Kożuch ten szybko wysycha i wówczas ziarna są porywane przez wiatr i unoszone na znaczne odległości.

Sama Linia do pozyskiwania mikrosfery ma neutralny wpływ na środowisko naturalne, gdyż nie wykorzystuje szkodliwych surowców i komponentów

Wysoka efektywność działania i jakość uzyskiwanego surowca powodują, że technologia EEX jest innowacyjna na skalę globalną, a więc zapewnia istotną, wieloletnią przewagę konkurencyjną nad działającymi w branży firmami z całego świata.

Działalność gospodarcza EEX obejmuje pełny łańcuch wartości w branży mikrosfer. To oznacza, że kompetencje Spółki obejmują wszystkie fazy operacyjne – od pozyskania surowca do dostarczenia gotowego wyrobu odbiorcom finalnym:

Faza operacyjna

Sposób organizacji

Pozyskanie mikrosfery

Z uwagi na uwarunkowania technologiczne (odpowiednie procesy spalania węgla), głównym źródłem pozyskiwania przez Spółkę mikrosfery do dalszego przerobu są przedsiębiorstwa energetyczne z Kazachstanu, Polski czy Rosji.

Przerób mikrosfery

Produkcja gotowego wyrobu, w tym przerób mikrosfery, uszlachetnianie oraz konfekcjonowanie realizowane jest w największej w Europie fabryce mikrosfery zlokalizowanej w Polsce (Bielsko-Biała).

Sprzedaż mikrosfery

Sprzedaż mikrosfery jest przez EEX realizowana równolegle przez dwa kanały dystrybucji:

– poprzez  globalnych pośredników wyspecjalizowanych w handlu materiałami dla przemysłu

– bezpośrednio do odbiorców finalnych.

EEX jest przedsiębiorstwem globalnym i graczem na światowym rynku mikrosfer. Zasięg rynków zbytu Spółki obejmuje kraje Europy  oraz m.in Stany Zjednoczone, Brazylia, Korea Płd., Tajwan czy Japonia. Klientami EEX są najwięksi gracze na światowym rynku mikrosfery. W większości są to międzynarodowe koncerny, z którymi Spółka nawiązuje coraz trwalsze i silniejsze relacje. Świadczy o tym wzrost liczby kontraktów odnawialnych oraz wzrost liczby kontraktów długoterminowych. Dzięki temu Spółka ma zapewniony w długiej perspektywie rynek zbytu na swoje produkty oraz niezagrożoną pozycję konkurencyjną.
Miejsca działalności firmy EkoExport

EEX prowadzi działalność w obrębie bardzo innowacyjnej branży. Mikrosfera, w produkcji której specjalizuje się Spółka, to nowoczesny materiał przemysłowy o wielokierunkowym zastosowaniu w przemyśle. Jest on ciągle poddawany intensywnym pracom badawczo-rozwojowym, dzięki czemu spektrum zastosowania mikrosfer systematycznie się powiększa. Rynek zbytu, na którym działa EEX, należy zatem do grupy rynków wschodzących o bardzo wysokim potencjale wzrostu.

PROEKOLOGICZNY CHARAKTER

Dodatkowym stymulantem rozwoju rynku mikrosfer jest fakt, iż jest to produkt o charakterze proekologicznym. Produkcja mikrosfer jest bowiem formą zagospodarowywania jednych z najbardziej uciążliwych odpadów poprzemysłowych powstających w trakcie spalania węgla kamiennego. Mikrosfera, jako jedna z frakcji odpadów lotnych, znajduje się na liście odpadów zalecanych w UE do wykorzystania na cele przemysłowe, a jej zagospodarowanie zostało zaliczone do tzw. „czystych technologii” przyjaznych środowisku naturalnemu. Rozwój technologii mikrosfer stymulowany zatem będzie także poprzez instrumenty polityki ekologicznej sektora energetycznego

Władze

Kadra zarządzająca

ZARZĄD

Jacek Dziedzic – Prezes zarządu

Współzałożyciel EKO EXPORT pełniący funkcję prezesa zarządu od początku funkcjonowania spółki. Umiejętności menadżerskie poparte wieloletnim doświadczeniem łączy z dogłębną wiedzą techniczną dotyczącą produkcji mikrosfer oraz osobistymi kontaktami wśród wschodnich dostawców spółki.

Jacek Dziedzic posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Politechnikę Łódzką Wydział Włókienniczy, Mechaniczna Technologia Włókna.

Przebieg kariery zawodowej:

 • 1992 – 1998 – Kart – Graf S.C. z siedzibą w Bielsku-Białej – współwłaściciel,
 • od 1996 roku – Jeans&Ginos z siedzibą w Bielsku-Białej – właściciel,
 •  1999 – 2008 – EKO EXPORT Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej – Prezes Zarządu,
 •  od 2008 roku – EKO EXPORT S.A.  z siedzibą w Bielsku-Białej – Prezes Zarządu,
 • 2000 – 2002 – Videowall Polska S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej – główny specjalista ds. inwestycji,
 • od 2003 do 2009 – Dazi Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej – Prokurent.

Zbigniew Bokun – Dyrektor ds. rozwoju biznesu

Współzałożyciel EKO EXPORT od roku 2003 zaangażowany w rozwój biznesu spółki. Europejski pionier produkcji mikrosfer uszlachetnionych. W latach 80-tych opracował technologię uszlachetniania mikrosfery pozwalającą na znaczące obniżenie kosztów produkcji. W latach 90-tych odpowiadał za budowę sieci sprzedaży firmy handlowej Lang w Austrii i Niemczech.

Zbigniew Bokun posiada wykształcenie niepełne wyższe. Rozpoczął studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, Wydział Inżynierii Sanitarnej.

Przebieg kariery zawodowej:

 • 1968 – 1978 – działalność gospodarcza pod firmą Wytwórnia Prefabrykatów Budowlanych w Bielsku-Białej,
 • 1978 – 1982 – Przedsiębiorstwo Polonijno-Zagraniczne „Konsuprod” z siedzibą w Bielsku-Białej jako Dyrektor Oddziału,
 • 1983 – 1992 – Przedsiębiorstwo Zagraniczne „Labo – Lang” GmbH z siedzibą w Bielsku-Białej jako Pełnomocnik,
 • 1992 – 1994  – „Labo Holding” Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej jako Prezes Zarządu,
 • 1992 – 1994 – TU Fortuna z siedzibą w Bielsku-Białej jako członek Rady Nadzorczej,
 • 1994 – 2003 – „Labo Holding Eko”  Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej jako specjalista ds. marketingu i sprzedaży,
 • 1994 – 2000 – VIENA LEAS INTERNATIONAL SA w Bielsku-Białej jako członek Rady Nadzorczej,
 • 2001 – 2003 – Videowall S.A. z siedzibą w Pszczynie jako członek Rady Nadzorczej,
 • od 2002 – „Labo Holding Eko” Sp. z o.o. jako członek Rady Nadzorczej,
 • od 2003 roku – EKO EXPORT S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej jako Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu,
 • 2003 – 2008 Dazi Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej jako członek Rady Nadzorczej,
 • od 2008 roku – EKO EXPORT S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej jako Prokurent,
 • od 2008 roku – Dazi Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej jako Prezes Zarządu.

RADA NADZORCZA

Marek Kwiatek – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Marek Kwiatek jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Doświadczenie zdobywał w instytucjach finansowych i przedsiębiorstwach produkcyjnych. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1995 roku w Hucie Ferrum S.A. w Katowicach. Był tam specjalistą ds. controlingu i budżetowania. Do jego zadań należała m.in. analiza sprawozdań finansowych, tworzenie biznes planów i budżetów. Od 2007 był Dyrektorem Finansowym w spółce Murapol S.A. Wspierał Zarząd w procesach decyzyjnych ukierunkowanych na osiąganie określonych celów biznesowych i strategii Spółki oraz m.in. nadzorował wdrażanie sprawozdań finansowych zgodnych z MSR. Od 2008 roku związał się z Zakładami Mechanicznymi BUMAR, gdzie na początku był Członkiem Zarządu ds. Finansowych Bumar-Łabędy S.A. (w latach 2008-2011), a później objął stanowisko Prezesa Zarządu Bumar-Mikulczyce S.A. (lata 2011-2016). W latach 2016-2017 pełnił funkcje Prezesa Zarządu w Gliwickim Klubie Sportowym „Piast” S.A. nadzorując kształtowanie i realizacje strategii działalności firmy.

Pan Marek Kwiatek posiada wieloletnie doświadczenie jako Przewodniczący Rady Nadzorczej – funkcję tę pełnił w latach 2009-2013 w Kuźnia Łabędy Sp. z o.o. oraz w latach 2009-2011 w Zakładach Mechanicznych Bumar-Mikulczyce S.A.

Pan Marek Kwiatek jest członkiem Rady Nadzorczej spełniającym  kryterium niezależności określone w zasadzie II.Z.4. “Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”

Igor Bokun –  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Igor Bokun posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Górniczo – Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Elektrotechniki Automatyki i Elektroniki, na kierunku Informatyka

Janusz Hańderek  Członek Rady Nadzorczej – Sekretarz

Pan Janusz Hańderek jest magistrem prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od roku 1992 nieprzerwanie prowadzi indywidualną praktykę adwokacką w Bielsku-Białej. Jest wieloletnim członkiem Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej oraz członkiem Komisji Egzaminacyjnej aplikantów adwokackich Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej w zakresie prawa gospodarczego.

Oprócz szerokiej praktyki adwokackiej z zakresu prawa cywilnego i karnego, jest doradcą prawnym szeregu firm, tj. Okręgowy Zespół Gospodarki Turystycznej PTTK W Bielsku-Białej, Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Żywcu, Greenline sp. z o.o.

Pan Janusz Hańderek jest członkiem Rady Nadzorczej spełniającym  kryterium niezależności określone w zasadzie II.Z.4. “Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”

Andrzej Hugiel – Członek Rady Nadzorczej

 

Pan Andrzej Hugiel jest absolwentem Wydziały Inżynierii Sanitarnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Prace zawodową rozpoczął w Fabryce Samochodów Małolitrażowych i Zakładzie Remontowo-Budowlanym FSM jako inspektor nadzoru instalacji sanitarnych i kierownik robót instalacyjnych. Od 1975 roku był kierownikiem zespołu budów w Katowickim Kombinacie Inżynierii Miejskiej w Bielsku-Białej. W latach 1976-1989 pracował jako inspektor ochrony środowiska w Ośrodku Badań i Kontroli Środowiska i Urzędzie Wojewódzkim w Bielsku-Białej. Od 1989 roku pracował w kilku spółkach zajmujących się ochrona środowiska jako specjalista ds. ochrony środowiska i zastępca dyrektora ds. technicznych. W latach 1994-2003 prowadził własna działalność gospodarczą w branży meblarskiej. Od 2006 roku do 2018 roku był zatrudniony w spółce DAZI Investment na stanowisku administracyjnym.

Pan Andrzej Hugiel jest członkiem Rady Nadzorczej spełniającym  kryterium niezależności określone w zasadzie II.Z.4. “Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”

Agnieszka Bokun – Członek Rady Nadzorczej

 

Agnieszka Bokun posiada wykształcenie średnie. Jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego im. A. Asnyka w Bielsku-Białej. Ukończyła również EDV AUSBILDUNG SCHULE w Wiedniu uzyskując kwalifikacje Programisty.

Przebieg kariery zawodowej:

 • 1990 – 1992 – działalność gospodarcza pod firmą Przedsiębiorstwo Handlowe RAGAZZI,
 • 1994 – 2003  – VIENA LEAS INTERNATIONAL S.A. w Bielsku-Białej jako Członek Zarządu, Specjalisty ds. Leasingu,
 • 1998 – 2001 – JEANS & GINOS jako przedstawiciel handlowy,
 • 2002 – 2003 – LABO HOLDING – EKO Sp. z o.o. jako specjalista ds. Leasingu,
 • od 2003 roku – EKO EXPORT S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej jako specjalista ds. handlu i eksportu,
 • od 2003 roku – Dazi Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej jako członek Rady Nadzorczej,
 • od 2009 roku – Dazi Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej jako Doradca Zarządu,
 • 2005 – 2010 – Dazi Management Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej – członek Rady Nadzorczej,
 • od 2008 roku – EKO EXPORT S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej jako Członek Rady Nadzorczej,
 • od 2010 roku – Webhelpdesk Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej jako Prezes Zarządu.
Historia EEX
Dywersyfikacja dostawców / klientów
2018
Fabryka czwartej generacji w Kazahstanie Direct Microsphere Collection (DMC)
2014
Założenie firmy przez rodzinę Bokun
2009
Certyfikat ISO

Firma Eko Export od 2006 roku posiada certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001. W roku 2021 otrzymaliśmy certyfikację zgodnie ze zaktualizowanymi normami ISO 9001 oraz ISO 14001 z roku 2015.

Projekty UE

Dotacja na kapitał obrotowy dla Eko Export S.A.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z  trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Wartość projektu: 226 914,12 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 226 914,12 PLN

 

Innowacyjny sposób przygotowania mieszania mikrosfer stosowanych w zaawansowanych procesach technologicznych

Opracowanie innowacyjnego produktu o bardzo wysokiej wytrzymałości mechanicznej na bazie mikrosfer:

Celem projektu jest opracowanie technologii produkcji i wdrożenie innowacyjnego materiału pod nazwą TytanSpheres, uzyskiwanego z dostępnych na rynku mikrosfer. Nowy produkt będzie spełniał restrykcyjne wymagania jakościowe, co rozszerzy możliwości wykorzystania mikrosfer w przemyśle wydobywczym. Jednym z podstawowych wymagań stawianych handlowym mikrosferom jest ich wytrzymałość mechaniczna. Oznaczenie wytrzymałości mechanicznej mikrosfer polega podawaniu ich działaniu ciśnienia o wartości 2,05MPa przez czas 15 minut. Miarą wytrzymałości na ściskanie mikrosfer jest udział frakcji lżejszej od wody wyrażony w procentach masowych po próbie ciśnieniowej. Naturalne mikrosfery wyodrębniane z popiołów lotnych oferowane aktualnie na rynku posiadają wytrzymałość na poziomie 35-48% m/m. W założonym celu projektu przewidziano opracowanie technologii produkcji materiału o nazwie TytanSpheres, dla którego udział frakcji lżejszej od wody po próbie ściskania wynosił będzie >=60% m/m.

Uzyskanie innowacyjnego materiału pod nazwą TytanSpheres, cechującego się wyjątkowymi parametrami fizykochemicznymi będzie wymagało przeprowadzenia prac badawczych obejmujących:

 • analizę składu ziarnowego, gęstościowego, chemicznego i fazowego dostępnych surowców mikrosferowych,
 • określenie zależności pomiędzy wybranymi parametrami fizykochemicznymi a składem ziarnowym, gęstościowym, chemicznym i fazowym dostępnych surowców mikrosferowych,
 • opracowanie koncepcji nowego procesu technologicznego pozwalającego produkować innowacyjny materiał pod nazwą TytanSpheres,
 • optymalizację parametrów nowego procesu technologicznego, który pozwoli produkować TytanSpheres w dużych ilościach przy zachowaniu stabilnej jakości produktu końcowego.

Efektem przeprowadzonych badań będzie koncepcja modyfikacji procesu technologicznego przygotowania oraz uszlachetniania surowca mikrosferowego pozwalającego uzyskać super wytrzymały pod względem mechanicznym materiał – TytanSpheres.

Budowa nowoczesnego transportu surowca oraz zakup wózka widłowego jako element unowocześnienia procesu produkcji mikrosfer

Artykuły o EEX
Konferencje

Konferencje, Forum

Mineral Recycling Forum 2016
Wykład: Cenospheres from fly ash: development and markets Erwin Grossman, Head of Sales, Mine Feuerfest GmbH, Germany

Notatka z konferencji

Prasa

Prasa

Parkiet.com 12.02.2020
Kazachska szansa Eko Exportu

European business 17.06.2015
One man’s waste is another man’s gold – wersja angielska

Dla jednych ludzi odpady, a dla innych złoto.

Industrial Minerals 03.2015
Mixing up the cenospheres market – Eko Export to bring new capacity on-stream

Zawirowania na rynku mikrosfer – Eko Export uruchamia nowe możliwości

Puls Biznesu 05.11.2014
Eko Export znów podgrzał emocje inwestorów

Puls Biznesu  01.04.2014
Giełdowa Spółka roku 2013, To nie spowolnienie to nowa rzeczywistość, Takich spółek nam potrzeba

Gazeta Parkiet 18.03.2014
Ambitna prognoza

Puls Biznesu 13.02.2014
Polska mikrosfera pojedzie do Ameryki

Puls Biznesu 02.07.2013
Eko Export będzie rósł skokowo

Puls Biznesu 06.02.2013
Tygrysi skok Eko Exportu

Puls Biznesu 04.02.2013
Niełatwo jest skoczyć z parkietu na parkiet

Puls Biznesu 15.11.2012
Astana zaprasza Eko Export

Puls Biznesu 31.10.2012
Portfel na mocnego dolara

Puls Biznesu 23.07.2012
Eko Export zyska w Kazachstanie dzięki nowej technologii

Puls Biznesu 09.07.2012
Eko Export zwiększa produkcję

Puls Biznesu 14.05.2012
Ruszają kazachskie dostawy do Eko Exportu

Forbes 05.2012
Handlarze prochami

Puls Biznesu 23.04.2012r.
fragment artykułu Lepiej zachować dystans do rynku akcji

Puls Biznesu 12.04.2012r.
Eko Export powstał jak Feniks z popiołów.

Puls Biznesu 05.04.2012r.
Eko Export szykuje się na łupki.

Forbes kwiecień 2012
Warszawska giełda najsłabsza na świecie.

Forbes marzec 2012
Hossa małych spółek.

Puls Biznesu 30.03.2012r.
Kazachskie przejęcia Eko Exportu.

Puls Biznes 01.03.2012r.
Eko Export kupuje złoża w Kazachstanie

Puls Biznesu 23.12.2011r.
Eko Export kupuje i rządzi.

Puls Biznesu 14.12.2011r.
Wybierz z nami mistrza GPW 2011

Puls Biznesu 20.11.2011r.
Portret giełdowych gwiazd

Puls Biznesu 07.11.2011r.
Eko Export obiecuje, że podbije świat.

Airgate Magazine 04.2011
Oni mogliby być wielcy.

Puls Biznesu z dn. 08.04.2011r.
Eko Export zarobi w Rosji

Puls Biznesu z dn. 11.03.2011r.
Eko Export ma dużo zleceń

Parkiet z dn. 29.12.2010r.
W przyszłym roku zysk razy cztery

Puls Biznesu 29.12.2010r.
Eko Export szuka partnerów

ALMANACH Trinity Capital Investments S.A.
Potencjał małych cząstek

Inwestorzy kupują przyszłość Eko Exportu

Eko Export na fali Zatoki Meksykańskiej

To będzie przełomowy rok dla NewConnect

Spółki z NewConnect poczuły głód kapitału

W 2010 roku sprzedaż wzrośnie

Internet

Internet

European business
One man’s waste is another man’s gold

Informed
Foundry Minerals Forum casts weather eye over mineral supply & demand

Parkiet.com
Eko Export: Japoński Partner pomoże w ekspansji

Eko Export: Największe zyski będą w drugim półroczu.

Biznes.pl
25 najlepszych spółek giełdowych

StockWatch.pl
Eko Export realizuje cztery projekty i kreśli plany na przyszłość.

Money.pl
Eko Export chce wypłacić dywidendę

Udany debiut spółki Eko Export

Eko Export chce wejść na GPW

Puls Biznesu
Najlepsze inwestycje w marcu na GPW

Inwestorzy uwierzyli w przyszłość Eko Exportu

Eko Export na fali Zatoki Meksykańskiej

NewConnect.pl
Eko Export SA – lider europejskiego rynku mikrosfery na New Connect

Owoce Biznesu
Po markę i transparentność