You are currently viewing Aktualizacja informacji z dnia 17.05.2020
glass facade of the building, which reflects the blue sky

Aktualizacja informacji z dnia 17.05.2020

Szanowni Akcjonariusze,
W związku z dodatkowymi pytaniami Akcjonariuszy skierowanymi do Spółki aktualizujemy informacje umieszczoną na stronie internetowej w dniu wczorajszym.

W dniu 15.05.2020 r. Eko Export S.A. opublikowało raport nr 11/2020 dotyczący złożenia wniosków o ogłoszenie upadłości Spółki przez następujące firmy:
•        Zumir Microsphere Sp. z o.o. z siedzibą w Kałkaman (Kazachstan)
•        FAR Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Nursułtan (Kazachstan)
W odpowiedzi na pojawiające się dodatkowe pytania z Państwa strony przedstawiamy kalendarium związane z tymi sprawami:

 1. W dniu 30.03.2020:
  •        O godzinie 12:50 zarząd Eko Export S.A.,  powziął telefoniczną informację z Sądu iż przeciwko EEX skierowane zostały 3 wnioski o upadłość Eko Export S.A.:
  – 2 wnioski od firmy  Zumir Microsphere Sp. z o.o.
  – 1 wniosek od firmy FAR Technology Sp. z o.o.
  •        na podstawie treści jednego z wniosków, przesłanego do Spółki przez pełnomocnika firmy Zumir Microspehere, prawnicy Spółki ocenili wnioski jako całkowicie bezzasadne, a łącznie ze zweryfikowaną sytuacją finansową Spółki nie ma żadnych podstaw do podważania wypłacalności Eko Export. Okoliczności złożenia wniosków i osoby wnioskodawców dowodzą, że wnioski zostały złożone w złej wierze.
  •        mając na uwadze, że przedwczesna informacja o bezzasadnym wniosku o ogłoszenie upadłości może jedynie doprowadzić do dezinformacji rynku, Zarząd Eko Export S.A., o godzinie 14:20 podjął w drodze uchwały decyzję o opóźnieniu opublikowania informacji poufnej.
  •        dla większej transparentności i otwartości wobec Komisji Nadzoru Finansowego, o godzinie 14:44 raportem nr 3/2020/T Zarząd Eko Export S.A. poinformował Urząd Komisji Nadzoru Finansowego o opóźnieniu opublikowania informacji poufnej.

  2.      W dniu 01.04.2020 Zarząd poinformował biegłego rewidenta i banki finansujące o złożonych wnioskach, wypełniając swoje obowiązki umowne oraz dbając o zapewnienie biegłemu rewidentowi badającemu sprawozdanie finansowe Spółki pełni informacji.

 2. W dniu 03.04.2020 Zarząd powziął telefoniczną informację z Sądu iż wniosek firmy FAR Technology Sp. z o.o., został odrzucony.
 3. W dniu 07.04.2020 Eko Export S.A., poprzez swojego pełnomocnika złożył obszerne wyjaśnienie wraz z dokumentacją prawną i finansową, jako odpowiedź na złożone wnioski.
  •        W swojej odpowiedzi do Sądu Spółka wnioskuje o:
  1.  oddalenie wniosku w całości z uwagi na brak podstaw do ogłoszenia upadłości.
  2. zabezpieczenie wysokich z uwagi na udział wierzyciela zagranicznego kosztów postępowania poprzez złożenia kaucji w kwocie 444 465,14 PLN.
  3. zasadzenie od  wnioskodawcy na rzecz Spółki kosztów postępowania Sądowego.
  4. zobowiązanie wnioskodawcy do złożenia stosownego publicznego oświadczenia z uwagi na złożenie wniosku w złej wierze tj. ze świadomością Wierzyciela do braku podstaw do ogłoszenia upadłości.
 4. W dniu 17.04.2020 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w swoim piśmie do Eko Export S.A. pisze:
  „ W związku z powzięciem przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wiadomości o złożeniu do Sadu Rejonowego w Bielsku Białej wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki proszę o przekazanie wyjaśnień”.
 5. W dniu 20.04.2020 Eko Export S.A. odpowiada na pismo Urząd Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17.04.2020., przedstawia podsumowanie obszernych wyjaśnień skierowanych do Sądu w dniu 07.04.2020. oraz opisując przesłanki decyzji Zarządu Eko Export S.A. o opóźnieniu opublikowania informacji poufnej.
 6. W dniu 05.05.2020 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w swoim piśmie zaleca:
  „przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej o złożonych przez wierzycieli Spółki wnioskach o ogłoszenie upadłości Spółki”.
  Według Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego Spółka nie jest w stanie zapewnić poufności opóźnionej informacji z uwagi na brak możliwości kontrolowania obiegu dokumentacji w sądzie.
  •        W odpowiedzi datowanej na 08.05.2020. Spółka podtrzymuje swoje stanowisko, iż wszystkie wymogi opóźnienia informacji poufnej zostały spełnione, bowiem wystarczającą kontrolę nad obiegiem dokumentacji zapewniają procedury funkcjonowania sądu. Zasadność stanowiska Spółki wsparto dodatkową argumentacją, wskazując przede wszystkim na to, że:
  „W sytuacji, w której bezzasadny wniosek o ogłoszenie upadłości jest elementem walki konkurencyjnej i próby podważenia wiarygodności Spółki, jego upublicznienie przed oceną tego wniosku przez właściwy w sprawie sąd gospodarczy byłoby zaprzeczeniem istoty informacji poufnej.”
  „ Jak już wyjaśniano w poprzednim piśmie Spółka podjęła pomimo tego decyzję o postępowaniu z informacją o złożonym wniosku jak z informacją poufną by wykazać Komisji swoją szczególną staranność we właściwym postępowaniu w sprawie, a także przy przeciwdziałać zabiegom konkurencji ukierunkowanym na zaszkodzenie wizerunkowi Spółki. Przyjętym założeniem było upublicznienie informacji w momencie, w którym zyska ona swoją obiektywną ocenę ze strony sądu gospodarczego rozpoznającego wniosek o ogłoszenie upadłości.”
 7. W dniu 11.05.2020 Zarząd Eko Export S.A., powziął telefoniczną informację, iż postępowanie wszczęte na podstawie pierwszego z wniosków firmy Zumir Microsphere Sp. z o.o. zostało umorzone.
 8. W dniu 14.05.2020 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w swoim piśmie podtrzymuje swoje zalecenie z dnia 05.05.2020. o
  „przekazanie do publicznej wiadomości informacji poufnej o złożonych przez wierzycieli Spółki wnioskach o ogłoszenie upadłości Spółki”
 9. W dniu 15.05.2020 Spółka wykonała zalecenie Urząd Komisji Nadzoru Finansowego publikując raport nr 11/2020.

  Pragniemy podkreślić, że:
  •        ani wielkość ani czas opóźnienia w płatnościach Spółki wobec wnioskodawców nigdy nie uzasadniały zarzutu niewypłacalności Eko Export S.A., które na dzień dzisiejszy nie ma żadnych zaległości wobec firm Zumir Microsphere Sp. z o.o. i FAR Technology Sp. z o.o.
  •        wszystkie działania podejmowane do dnia dzisiejszego są działaniami wyprzedzającymi, którymi Spółka stara się rozwiać ewentualne wątpliwości akcjonariuszy, bowiem dotychczas Eko Export nie otrzymało żadnej korespondencji z Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, do którego wpłynęły wnioski.
  • W rejestrze KRS Spółki nie zostały dotychczas dokonane żadne wpisy
  .

Z poważaniem

Jacek Dziedzic – Prezes Zarządu