Struktura Akcjonariatu Emitenta posiadającego co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki

No Data Found

Struktura Akcjonariatu Emitenta posiadającego co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

No Data Found

Struktura akcjonariatu emitenta

Akcjonariusze Liczba akcji Liczba głosów Udział w Kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów
Agnieszka Bokun
1 560 077
2 547 577
11,86%
16,49%
Zbigniew Bokun
1 409 545
2 212 045
10,72%
14,32%
DAZI Investment sp.z o.o
720 022
1 224 522
5,48%
7,93%
Pozostali Akcjonariusze
9 459 918
9 462 918
71,94%
61,26%
Suma
13 149 562
15 447 062
100,00%
100,00%

Struktura akcjonariatu emitenta

Liczba akcji Seria Typ akcji
2.297.500
A
Imienne, uprzywilejowane co do głosu
215.000
A
Zwykłych na okaziciela
900.000
B
Zwykłych na okaziciela
250.000
C
Zwykłych na okaziciela
150.000
D
Zwykłych na okaziciela
2.512.500
E
Zwykłych na okaziciela
100.000
F
Zwykłych na okaziciela
1.000.000
G
Zwykłych na okaziciela
1.485.000
H
Zwykłych na okaziciela
1.000.000
I
Zwykłych na okaziciela
495.000
J
Zwykłych na okaziciela
572.500
K
Zwykłych na okaziciela
350.000
L
Zwykłych na okaziciela
645.870
Ł
Zwykłych na okaziciela
203.692
M
Zwykłych na okaziciela
972.500
N
Zwykłych na okaziciela

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.314.956,20 PLN i dzieli się na 13 149 562 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, w tym 2 297 500 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy.

Kapitał zakładowy Emitenta składa się z 13 149 562 akcji.